فرصت های شغلی

فرصت های شغلی

فرصت شغلی به صورت مستقیم حداقل 50 نفر و غیر مستقیم بالای دویست نفر شغل ایجاد میشه.